Kategorie

Finansowanie

LEASING w Rosomac PL

 • Zapytaj o wniosek leasingowy. Prześlij go po wypełnieniu wraz z zeskanowanymi dokumentami mailem na adres: rosomac@rosomac.pl 

ZALETY LEASINGU:

ATUTY OFERTY GRENKE:

 • natychmiastowe korzyści z posiadania sprzętu, bez angażowania własnych środków 
 • prosty podatkowo i księgowo (w całości stanowi koszt uzyskania przychodu) 
 • neutralne ujęcie w bilansie przedsiębiorstwa 
 • nie obciąża zdolności kredytowej 
 • daje prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych
 • 0% wpłaty początkowej 
 • finansowanie 100% inwestycji 
 • decyzja leasingowa w 30 min. 
 • uproszczony wniosek bez dokumentów finansowych oraz zaświadczeń z ZUS i US 
 • stałe i niezmienne raty leasingowe
 • szybka i sprawna realizacja umowy

Dostępne procedury:

 • promocyjna - dla leasingu przedmiotów IT od 1500 do 10 000 PLN

Wymagane dokumenty:

 1. Promocyjny wniosek leasingowy
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej* (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki).
 3. Dwa dowody tożsamości.

 

 • uproszczona - dla leasingu przedmiotów od 3 000 do 30 000 PLN 

Wymagane dokumenty:

 1. Uproszczony wniosek leasingowy
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej* (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki).
 3. Dwa dowody tożsamości.

 

 • zwykła - dla leasingu przedmiotów powyżej 30 000 PLN 

Wymagane dokumenty:

 1. Zwykły wniosek leasingowy
 2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej* (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki).
 3. Dwa dowody tożsamości.

 

* Wymagane dokumenty założycielskie w zależności od formy prawnej:

 • osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą -> zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub innego rejestru;
 • spółki cywilne -> umowa spółki oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników;
 • spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne -> aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS);
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne -> aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS).

 

RATY w Rosomac PL

Zalety kredytu:

 • DOWÓD OSOBISTY – NIE WYMAGAMY DRUGIEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI! 
 • Minimalny dochód : 500 zł. netto 
 • kwota kredytu od 200 zł do 40 tys. zł
 • Okres kredytowania od 3-60 rat 
 • Oferujemy konkurencyjne oprocentowanie

 

DOSTĘPNE SYSTEMY KREDYTOWANIA:

1. Kredyt na oświadczenie do 10 000 zł (bez przedstawiania zaświadczeń o dochodach)

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty

W indywidualnych wypadkach bank może zażądać zaświadczenia o dochodach.

 

2. Kredyt ratalny powyżej 10 000 zł na zaświadczenie

Wymagamy dowodu osobistego oraz dokumentów wymienionych poniżej w zależności od sposobu uzyskiwania dochodu.

W przypadku gdy kwota kredytu przewyższa kwotę 10 000 zł wymagane jest zawarcie Umowy przez 2 współmałżonków (o ile Kredytobiorca posiada stan cywilny zamężna/żonaty – wspólnota majątkowa).

 

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

 • zaświadczenie o dochodach lub
 • druk RMUA za ostatnie 3 m-ce lub
 • wyciąg z konta bankowego za 3 ostanie m-ce ( akceptowany wydruk elektroniczny) 

 

W przypadku emerytury lub zasiłku przedemerytalnego:

 • decyzja o przyznaniu świadczenia lub
 • ostatnia waloryzacja (kserokopia) lub ostatni odcinek (kserokopia) lub
 • wyciąg z konta bankowego z aktualnym wpływem świadczenia ( akceptowany wydruk elektroniczny)

 

W przypadku renty:

 • decyzja o przyznaniu świadczenia lub
 • legitymacja rencisty (kserokopia) lub
 • ostatnia waloryzacja (kserokopia) lub
 • ostatni odcinek (kserokopia) lub
 • wyciąg z konta bankowego z aktualnym wpływem świadczenia ( akceptowany wydruk elektroniczny)

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 • Wpis do ewidencji (kserokopia)
 • NIP (kserokopia)
 • Oświadczenie o dochodach
 • Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US oraz dowody wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego za ostatnie 3 m-ce lub zaświadczenie o niezaleganiu ze ZUS i US.

 

 Dokument potwierdzający dochód:

 

Zasady ogólne  Ryczałt Karta podatkowa
 • PIT – 36 lub 36 L za ubiegły rok
 •  ostatnia deklaracja PIT-28 lub ewidencja przychodów 
 • decyzja z US o przyznaniu karty podatkowej na rok bieżący

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: 

 • Aktualny nakaz płatniczy wydany przez Urząd Gminy
 • Zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym
 • Faktury/rachunki za ostatnie 6/12 m-cy za sprzedaż produktów rolnych 

W przypadku umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie lub umowa o dzieło):

 • umowa/y o dzieło/umowa/y zlecenie potwierdzające uzyskiwanie dochodów i ich wysokość w okresie ostatnich 12 m-cy (kserokopia potwierdzona) i
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres 12 m-cy (oryginał) lub
 • rachunki lub faktury potwierdzające uzyskiwanie dochodów za okres ostatnich 12 m-cy (kserokopia potwierdzona) 

W przypadku kontraktu:

 • Kopię bieżącego kontraktu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Dodatkowo w przypadku:

 • nauczycieli akademickich – bieżący kontrakt musi być zawarty na co najmniej 9 miesięcy
 • nauczycieli szkolnych – bieżący kontrakt musi być zawarty na co najmniej 10 miesięcy
 • pozostałych grup kontraktowych - bieżący kontrakt musi być zawarty na co najmniej 12 miesięcy.

Czas pozostawania bez pracy pomiędzy ostatnim i bieżącym kontraktem nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W przypadku umów najmu lub dzierżawy lokalu:

Minimalny okres uzyskiwania dochodów z tego źródła winien wynosić 12 miesięcy.

 • Kopia aktualnej umowy Najmu / Dzierżawy lokalu
 • Oświadczenie Kredytobiorcy potwierdzające, że umowa nie została wypowiedziana
 • Kopię dowodu wpłaty zaliczki na podatek dochodowy z tytułu najmu lub dzierżawy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • PIT-36 lub PIT-28 za zeszły rok wraz z dowodem zapłaty podatku (jeżeli w zeznaniu występuje kwota do zapłaty).